Voľné živnosti a ich zoznam na rok 2018

07.02.2018

Živnosť je najjednoduchšia forma podnikania. Podľa živnostenského zákona sa živnosťou rozumie sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom. Na rozdiel od viazaných či remeselných živností, ktoré majú prísnejšie podmienky založenia, si voľnú živnosť môže založiť takmer každý.

  • vek aspoň 18 rokov
  • spôsobilosť na právne úkony
  • žiadny záznam v registri trestov.

Pri voľnej živnosti sa nevyžaduje odborná spôsobilosť. To znamená, že sa nevyžaduje žiadne konkrétne minimálne vzdelanie, ani prax. Voľné živnosti ako také nie sú dokonca ani definované žiadnym direktívnym zoznamom v zákone, aj keď ich odporúčaný zoznam existuje. Zjednodušene povedané, že medzi voľné živnosti patria všetky podnikateľské činnosti, ktoré nespadajú pod remeselné alebo viazané živnosti.

Zoznam voľných živností

Odbor živnostenského podnikania Ministerstva vnútra SR síce vypracovalo zoznam označení najčastejšie používaných voľných živností (ktorý sa priebežne aktualizuje), ale tento zoznam má len odporúčací charakter a nie je záväzný. Nič vám nebráni v tom, aby ste si zvolili predmet podnikania, ktorý nie je uvedený v spomínanom zozname. Musíte mať ale na pamäti, že názov činnosti musí byť zrozumiteľný a definovaný s dostatočnou určitosťou, aby nebola možná zámena voľnej živnosti s remeselnou alebo viazanou živnosťou.


Voľnú živnosť musíte ohlásiť

Aby ste mohli prevádzkovať voľnú živnosť, musíte získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení. To vydáva miestne príslušný okresný živnostenský úrad na základe ohlásenia živnosti. Ak ohlasujete voľnú živnosť osobne, správny poplatok je 5 € za každú voľnú živnosť.

Teda ak si vyberiete 15 predmetov podnikania pri osobnom ohlásení živnosti tak zaplatíte za založenie 75 €. Ak využijete možnosť prihlásiť živnosť elektronicky, neplatíte žiadny poplatok. V tomto prípade sa však musíte pripraviť na inštalácie rôznych programov a venovať správnemu ohláseniu a zorientovaniu sa v problematike. V závislosti od vašich počítačových znalostí ale aj šťastia, nakoľko pomerne často portál na podávanie online žiadostí o vydanie živnostenských oprávnení nefunguje.

Obráťte sa na nás, my Vám ušetríme kopu času a hlavne nervy strávené za počítačom.  

Založiť s.r.o. je dnes možné z pohodlia domova a na diaľku. Stačí využiť naše profesionálne služby kde vám poradíme a zabezpečíme založenie firmy. Nemusíte tráviť čas osobným podávaním žiadosti na úrade, alebo sa trápiť s inštalovaním programov, ktoré už nikdy nevyužijete. Ušetríte množstvo času, energie a dokonca aj peňazí 

Živnostenskému úradu pri ohlásení živnosti oznamujete

Vo formulári na ohlásenie voľnej živnosti oznamujete živnostenskému úradu tieto skutočnosti:

  1. Meno a Priezvisko, prípadne titul
  2. Trvalý pobyt
  3. Miesto podnikania
  4. A samozrejme živnosti - predmety podnikania
  5. Meno otca, meno matky a meno matky za slobodna na účely vyžiadania výpisu z registra trestov

Začať podnikať môžete okamžite po ohlásení živnosti

Je dobré vedieť, že už v deň ohlásenia živnosti môžete začať podnikať (aj keď ešte nemáte vystavené osvedčenie o živnostenskom oprávnení. To by vám mal živnostenský úrad vydať do troch pracovných dní od podania ohlásenia živnosti.

Zmeny musíte oznámiť úradu včas

Podnikanie je vec veľmi premenlivá, a tak sa môže stať, že nastane zmena, napr. v predmete činnosti, umiestnení prevádzky, bydlisku podnikateľa a pod. Tieto zmeny musíte nahlásiť živnostenskému úradu do 15 dní od okamihu, ako zmena nastala. Vykonanie zmien podlieha správnemu poplatku 3 €, ktorý sa ale v prípade oznámenia elektronickou formou neplatí..